Slovensky
Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română

HUF (Ft)
EUR (€)

Všeobecné zmluvné podmienky

Údaje poskytovateľa služieb

AutoVignet Kft.
Sídlo: 2094 Nagykovácsi, Séta utca 2., Maďarsko
DIČ: HU27116861
IČO: 13-09-202680
E-mail: info@autovignet.hu

Zásady ochrany osobných údajov nájdete kliknutím sem.

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky (VZP) upravujú vzťahy medzi spoločnosťou AutoVignet Kft. (ďalej ako: „Poskytovateľ“) a užívaťelom, ktorý cez webovú stránku začne, resp. dokončí proces nákupu (ďalej ako: „Užívateľ“). Užívateľ a Poskytovateľ ďalej spoločne ako: „Zmluvné strany“. Užívateľ je každá dospelá fyzická alebo právnická osoba, obchodná spoločnosť alebo iná organizácia, ktorá cez webovú stránku začne, resp. dokončí proces nákupu. Nákup cez webovú stránku autovignet.hu je možné vykonať len po prijatí týchto Všeobecných zmluvných podmienok (VZP), resp. Prehlásenia o ochrane osobných údajov. Vzťahy tu neupravené sa aj bez osobitnej úpravy riadia platnými a účinnými ustanoveniami právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení Maďarska, ako aj príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka Maďarska.

II. Predmet služby

Na našej webovej stránke je možné kúpiť oprávnenie platné výlučne na území Maďarska (diaľničná známka, e-známka).

III. Obsah a vznik zmluvy

Poskytovateľ poskytuje pre Užívateľa možnosť využívať všetky služby a funkcie webovej stránky autovignet.hu. V zmysle pravidiel o elektronickom uzatváraní zmlúv zmluva medzi Zmluvnými stranami vzniká začatím využívania služieb. Začatie využívania služieb sa považuje sa zmluvu uzatvorenú v písomnej forme, ktorú Poskytovateľ zaznamenáva na webovej stránke. Užívateľ na zadanej e-mailovej adrese obdrží potvrdenie o nákupe, ktorý potvrzduje jeho uskutočnenie, a obsahuje dátum a predmet nákupu.

Užívateľ je zodpovedný za správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých údajov zadaných počas nákupu; Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za údaje zadané Užívateľom, ktoré sú nesprávne, nepravdivé alebo neúplné.

IV. Podmienky sprostredkovania služby

Diaľničnú známku je vždy potrebné zakúpiť pred vjazdom na úsek cesty, ktorá je spoplatnená (odporúčame si ju zaobstarať pred odjazdom). Od 1. januára 2018 platí poľahčujúca okolnosť v podobe ustanovenia, v zmysle ktorého dobromyseľní cestovatelia, ktorí sa omylom ocitli na úseku cesty, ktorá je spoplatnená, majú od vjazdu na takúto cestu k dispozícii maximálne 60 minút na zakúpenie oprávnenia na používanie takejto cesty. To znamená, že dodatočné zakúpenie diaľničnej známky neznamená retroaktívne oprávnenie na používanie cesty; okrem vyššie uvedenej výnimky dodatočne zakúpená diaľničná známka znamená neoprávnené používanie spoplatneného úseku, ktoré zakladá povinnosť zaplatenia príplatku.

V prípade platby kartou sa platnosť zakúpených diaľničných známok začína najskôr od momentu uskutočnenia platby kartou.

V. Proces objednávania

Nákup cez webovú stránku autovignet.hu sa uskutočňuje bez registrácie. Po zadaní potrebných údajov môže Užívateľ uhradiť cenu diaľničnej známky cez zabezpečený platobný systém, a vykonať platbu kartou.

Po vybratí vhodnej e-známky Užívateľ zadá potrebné údaje (v zmysle zásady minimalizácie údajov Vám umožňujeme uskutočniť nákup po zadaní čo najužšieho rozsahu údajov, a to: značky štátnej príslušnosti, ŠPZ a e-mailovej adresy), skontroluje ich, a po prijatí Všeobecných zmluvných podmienok a Prehlásenia o ochrane osobných údajov klikne na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Následne je Užívateľ presmerovaný na stránku spoločnosti OTP Mobil/SimplePay, ktorý je poskytovateľom zabezpečeného systému platby kartou (spoločnosť AutoVignet Kft. nezískava prístup a nespracúva žiadne údaje platobnej karty).

Užívateľ na zabezpečenom portáli SimplePay zadá údaje platobnej karty, a následne vykoná platbu. Spoločnosť SimplePay následne presmeruje Užívateľa naspäť na stránku autovignet.hu.

Platba môže byť úspešná alebo neúspešná.

Po úspešnej platbe sa objaví stránka Poskytovateľa, ktorý zobrazí údaje nákupu, ako aj identifikačné číslo diaľničnej známky, ktorý potvrdzuje jej úspešný nákup; následne sa na e-mailovú adresu zadanú Užívateľom zašle potvrdzujúca správa, ktorá taktiež obsahuje údaje o nákupu a identifikačné číslo diaľničnej známky.

Užívateľ taktiež obdrží elektronické potvrdenie o úspešnej platbe od spoločnosti OTP Mobil/SimplePay.

Užívateľ je povinný vždy skontrolovať ŠPZ, značku štátnej príslušnosti a platnosť v záujme toho, aby predišiel zadaniu nesprávnych údajov. Potvrdenie o nákupe Vám odporúčame uchovať po dobu 2 rokov od posledného dňa platnosti známky, keďže v prípade potreby môže Užívateľ preukázať svoje oprávnenie na používanie diaľnice týmto potvrdením. Potvrdenie je možné vytlačiť, ale postačuje aj jeho elektronické uchovanie.

VI. Platobné podmienky

Je dôležité vyzdvihnúť, že peňažné plnenie nezakladá automatické oprávnenie na používanie diaľníc.

Prosíme, aby ste vo vlastnom záujme skontrolovali, či sa po úspešnom nákupe vo Vašom prehliadači zobrazí potvrdenie o úspešnom dokončení nákupu (špeciálne vo vzťahu k identifikačnému číslu diaľničnej známky), resp. či ste obdržali elektronické potvrdenie o úspešnom nákupe. Pokiaľ sa tak nestane, prosíme Vás, aby ste kontaktovali naše zákaznícke centrum.

Pokaľ ste neobdržali potvrdenie o úspešnom nákupe a používate spoplatnené diaľničné úseky, Užívateľ je zodpovedný za všetky následky spôsobené takýmto konaním; Poskytovateľ nepreberá v podobnom prípade žiadnu zodpovednosť.

VII. Povinnosti zmluvných strán

Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje Užívateľa podľa ustanovení uvedených v Prehlásení o ochrane osobných údajov.

Poskytovateľ poskytuje objednané služby od momentu uskutočnenia nákupu.

Užívateľ zodpovedá za správnosť všetkých údajov zadaných počas nákupu – najmä e-mailovej adresy.

Užívateľ vyhlasuje, že jeho spôsobilosť na uzatváranie zmlúv nie je obmedzená.

Nákup cez webovú stránku predpokladá znalosť a prijatie možností a limitov používania Internetu zo strany Užívateľa. Užívateľ, resp. zákazník berie na vedomie, že je povinný zvážiť akékoľvek prípadné riziká spojené s prehliadaním webovej stránky a nákupom, a taktiež je povinný sa postarať o bezpečné používanie svojho počítača, resp. ochranu tam uložených údajov. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vyššej moci (vis maior) alebo iných skutočností mimo dosahu Poskytovateľa, ktoré vzniknú vrátane, bez obmedzenia z dôvodu:

• používania alebo výpadku webovej stránky;
• pozmenenia údajov akoukoľvek osobou;
• omeškaného prenosu informácií;
• účinkov počítačových vírusov;
• poruchy softvéru, hardvéru alebo internetovej siete;
• inej technickej poruchy;
• poruchy komunikačného kanálu alebo informačného systému.

Užívateľ je oprávnený využívať služby výlučne v súlade so zákonom a na zákonné účely. Využívanie služieb na nezákonné účely, resp. ďalší predaj (odpredaj) zakúpených služieb tretej osobe je zakázané. V prípade, že sa o Poskytovateľ dozvie o ďalšom predaji služieb, je oprávnený prístup Užívateľa k službám okamžite zakázať.

Užívateľ berie na vedomie, že služby využíva výlučne na vlastnú zodpovednosť.

VIII. Zmena a zrušenie objednávky

Po schválení objednávky (vydaní diaľničnej známky) objednávku nie je možné zmeniť, resp. zrušiť. Po dokončení nákupu Poskytovateľ okamžite začína služby poskytovať. To znamená, že Užívateľ nemá nárok na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia vlády Maďarska č. 17/1999. (II. 5.) .

IX. Obmedzenie prístupu

Poskytovateľ môže Užívateľovi zakázať používanie webovej stránky, pokiaľ Užívateľ obmedzuje alebo ohrozuje správnu prevádzku služby, najmä, ak činnosť Užívateľa

• zakladá pokus, resp. napĺňa skutkovú podstatu neoprávneného získania, prenosu údajov alebo zásahu do počítačových systému použitím poskytovaných služieb;
• zakladá pokus o neoprávnené zobrazenie alebo získanie neverejných údajov alebo súborov údajov, resp. predmetov obchodného tajomstva uložených na serveri poskytovania služieb, resp. používaných počas využívania elektronických služieb;
• zakladá pokus, resp. napĺňa skutkovú podstatu neoprávneného používania počítačov, elektronických systémov a ich súčastí (napr. proxy sietí, e-mailových serverov, tlačiarní, systémových spojení alebo iných pripojených hardvérov), ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb;
• spôsobí alebo zakladá pokus o neoprávnené pozmenenie súborov a údajov uložených na serveri Poskytovateľa.

X. Trvanie a výpoveď zmluvy

Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na neurčitú dobu.

Užívateľ má právo na výpoveď zmluvy spôsobom uvedeným v Prehlásení o ochrane osobných údajov (a požiadať o výmaz uchovávaných údajov v zmysle platných a účinných právnych predpisov). Poskytovateľ má ďalej právo na výpoveď zmluvy s okamžitým účinkom, pokiaľ sa dozvie, že Užívateľ užíva poskytované služby na nezákonné účely. Poskytovateľ má právo ustanovenia tejto Zmluvy jednostranne zmeniť.

Vzhľadom na skutočnosť, že Poskytovateľ poskytuje plnenie s výslovným a predchádzajúcim súhlasom Užívateľa, a ďalej, že Užívateľ berie na vedomie, že sa vzdáva práva na výpoveď zmluvy po splnení celého rozsahu Zmluvy, platí, že po splnení celého rozsahu Zmluvy Užívateľ vo vzťahu k Zmluve o poskytovaní služieb nemá právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku v zmysle §29 ods. (1) písm. a) Nariadenia vlády Maďarska č. 45/2014. (II. 26.) . V prípade akýchkoľvek námietok alebo reklamácií počas využívania služieb má Užívateľ právo obrátiť sa na zákaznícke centrum Poskytovateľa.

XI. Informácie o platbe kartou

Služby platby kartou pre Poskytovateľa zabezpečuje elektronický platobný portál spoločnosti OTP Mobil/SimplePay. Elektronický platobný portál Simple vyvíja a prevádzkuje spoločnosť:

OTP Mobil Kft.
1143 Budapest, Hungária krt. 17-19., Maďarsko
IČO: 01-09-174466
DIČ: 24386106-2-42
Spoločnosť OTP Mobil Kft. je členom skupiny OTP.

Akceptujeme nasledujúce platobné karty:

• Visa Classic (embosované),
• MasterCard (embosované),
• Visa Electron (bez embosovania) – len karty, ktoré sú vhodné na elektronické platby na základe povolenia vydávajúcej banky;
• Maestro (bez embosovania) – len karty, ktoré sú vhodné na elektronické platby na základe povolenia vydávajúcej banky.

Užívateľ je povinný na stránke spoločnosti OTP Mobil Kft. zadať nasledujúce údaje platobnej karty:

• názov banky, ktorá platobnú kartu vydala,
• meno vlastníka karty,
• číslo karty,
• bezpečnostný kód,
• platnosť karty.

V záujme bezpečnosti zákazníkov a zabránenia prípadných zneužívaní platobných kariet sú platby kartou vykonávané prostredníctvom použitia dvojstupňového zabezpečenia/funkcie 3D Secure. Zákazník potvrdzuje zadané údaje platobnej karty prostredníctvom uvedenia bezpečnostného kód, ktorý vydávajúca banka zasiela na telefónne číslo zadané zákazníkom v banke, povoľuje tranzakciu uskutočňovanú cez elektronický portál, a tým dokončuje elektronickú platbu.

V prípade platby kartou sa platnosť zakúpených diaľničných známok začína najskôr od momentu uskutočnenia platby kartou.

Beriem na vedomie, že nasledujúce osobné údaje uložené v používateľskom účte spoločnosti AutoVignet Ltd. (H-2094 Nagykovácsi, Séta utca 2., Maďarsko) v databáze používateľov webu en.autovignet.hu budú odovzdané spoločnosti OTP Mobil Ltd. a sú dôveryhodné ako spracovateľ údajov. Správca údajov prenáša tieto údaje: meno, e-mail, telefónne číslo, adresa (PSČ, mesto, ulica a číslo domu). Charakter a účel činnosti spracovania údajov vykonávanej spracovateľom údajov v Zásadách ochrany osobných údajov SimplePay nájdete na nasledujúcom odkaze: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/

XII. Fakturačné podmienky

Pokiaľ Užívateľ počas nákupu cez webovú stránku spoločnosti AutoVignet Kft. požiada o vystavenie faktúry s DPH, systém zašle faktúru na e-mailovú adresu uvedenú Užívateľom počas nákupu zvyčajne do niekoľkých minút, ale najneskôr 24 hodín po dokončení nákupu. Pokiaľ Užívateľ nepožiada o vystavenie faktúry počas procesu platby, naša spoločnosť nemá možnosť faktúru dodatočne vystaviť. Faktúra o zakúpených službách je k dispozícii vo formáte PDF. Vystavená faktúra sa považuje za originálnu, vyhotovenie zaslané Užívateľovi je platné aj bez podpisu a odtlačku pečiatky, je vhodné pre účtovnícke účely, a je v súlade s požiadavkami Nariadenia Ministerstva financií Maďarska č. 47/2008 . Užívateľ prijíma, že zodpovedá za vytlačenie faktúry; Poskytovateľ nezasiela faktúru v papierovej podobe.

XIII. Poplatky za služby

Zakúpenie e-známok cez našu webovú stránku je spoplatnené nasledujúcimi manipulačnými (transakčnými) poplatkami:

KATEGÓRIA 10 DŇOVÁ 1 DŇOVÁ MESAČNÁ ROČNÁ ŽUPNÁ
D1 1 380 Ft 1 330 Ft 2 220 Ft 5 720 Ft 1 420 Ft
D2 1 970 Ft 1 770 Ft 2 910 Ft 8 100 Ft 2 950 Ft
U 1 380 Ft 1 330 Ft 2 220 Ft 5 720 Ft 1 420 Ft
D1M 680 Ft 610 Ft 1 200 Ft 5 720 Ft 1 420 Ft

XIV. Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany prijímajú, že záležitosti týkajúce sa ich vzájomného právneho vzťahu spravujú výlučne príslušnými ustanoveniami platných a účinných právnych predpisov Maďarska; Zmluvné strany týmto prijímajú ich záväznosť. Otázky neupravené v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach sa spravujú dohodou Zmluvných strán, resp. príslušnými ustanoveniami platných a účinných právnych predpisov Maďarska, vrátane príslušných ustanovení zákona Maďarska č. V z roku 2013 o Občianskom zákonníku.