Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română
EUR
HUF (Ft)
EUR (€)
CZK (Kč)
RON (leu)
PLN (zł)

Poplatky

Ak počas kontroly vozidla sa zistí, že nebol zakúpený platný diaľničný preukaz, majiteľ alebo prevádzkovateľ v prípade neoprávneného používania spoplatnených cestných úsekov, je povinný zaplatiť poplatok, ktorej výška závisí od kategórie vozidla. Výška poplatkov je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

CENOVÁ KATEGÓRIA

(D1, D2, B2)

ZÁKLADNÉ POPLATKY

(v prípade úhrady do 60 dní )

PRÍPLATOK

(v prípade úhrady po 60 dňoch)

D1 / D2

18 750 Ft

74 970 Ft

B2

84 330 Ft

337 290 Ft

Dátum splatnosti sa počíta odo dňa doručenia dokumentu o zaplatení poplatku.

Pravidlá týkajúce sa jazdných súprav

V prípade ak majiteľ alebo prevádzkovateľ ťažného motorového vozidla nemá platnú e-známku, ani na ťažné motorové vozidlo patriaci do kategórie jazdných súprav D2 alebo B2, ani na prípojné vozidlo (cenová kategória U), v tom prípad vzniká povinnosť zaplatenia nie dvoch, ale iba jedného poplatku. Aj v prípade, ak ťažné motorové vozidla má, ale prípojne vozidla nemá oprávnenie na používanie spoplatnených cestných úsekov, majiteľovi alebo prevádzkovateľovi vozidla vzniká povinnosť poplatok zaplatiť.

Obmedzenie výšky poplatku

Žiaľ, existuje viacero dôvodov (nesprávne zadané evidenčné číslo, nesprávny výber kategórie), kedy motoristi za predpokladu, že majú platnú diaľničnú známku, používajú spoplatnené cestné úseky, ktoré si uvedomia až po doručení prvej výzvy na úhradu poplatku. Je dobre vedieť, že medzi neoprávneným užívaním ciest a doručením pokuty, môže prebehnúť dlhší čas a počas tohto obdobia môže byť udelená pokuta aj každý deň. Ak vzniká viac ako dve neoprávnené užívanie ciest bez zaplatenia poplatku, tak majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla, za podmienok stanovených v nariadení o poplatkoch, na zákazníckych centrách spoločnosti Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. môže požiadať osobne alebo písomne (v papierovej podobe alebo e-mailom) o obmedzenie výšky poplatku na povinnosť zaplatiť dve doplatky. Je dôležité vedieť, že žiadosť je možné podať len do 75 kalendárnych dní od doručenia prvej výzvy, obmedzenie výšky poplatku je možné využiť aj niekoľko krát v aktuálnom kalendárnom roku.

Proces uloženia pokuty pre vozidlá so zahraničným označením

Spoločnosť NÚSZ Zrt. tým motorovým vozidlám so zahraničným označením, ktoré jazdili po spoplatnených cestných úsekoch, bez e-známky alebo nesprávnou e-známkou, uložené pokuty sa vymáhajú za pomoci zahraničných partnerských kancelárií. Z dôvodu chýbajúcich dohôd s dotknutými krajinami, spoločnosť NÚSZ Zrt. nemá prístup k tým záznamom, pomocou ktorých by majiteľov alebo prevádzkovateľov daného vozidla, na základe evidenčného čísla bolo možné identifikovať. Preto spoločnosť NÚSZ Zrt. využíva služby tých obchodných spoločnosti, ktoré majú priami alebo nepriami prístup k záznamom danej krajiny. V súčasnosti spoločnosť NÚSZ Zrt. je v kontakte s 3 zmluvnými kanceláriami, čím je možné uložiť pokuty v prípade 22 krajín.