Slovensky
Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română

HUF (Ft)
EUR (€)

Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov – AutoVignet Kft.

Spoločnosť AutoVignet Kft. ako prevádzkovateľ webovej stránky autovignet.hu, a zároveň ako prevádzkovateľ osobných údajov rešpektuje a chráni všetky osobnostné a iné práva návštevníkov, používateľov webovej stránky a všetkých iných dotknutých osôb, týkajúce sa spracúvania osobných údajov, vrátane uplatňovania týchto práv. Na základe povinností vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) si Vás týmto dovoľujeme informovať o nasledujúcich skutočnostiach:

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov poskytnutých cez webovú stránku sk.autovignet.hu, ktorou je spoločnosť:

AutoVignet Kft.
Sídlo: 2094 Nagykovácsi, Séta utca 2., Maďarsko
DIČ: HU27116861
IČO: 13-09-202680
E-mail: info@autovignet.hu

(ďalej ako: Poskytovateľ, Prevádzkovateľ), prijíma záväznosť vyhlášky dostupnej na webovej stránke https://sk.autovignet.hu/ochrana-osobnych-udajov/ (ďalej ako: Prehlásenie, Vyhláška).

Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov je účinné až do odvolania; Prevádzkovateľ je oprávnený jeho obsah kedykoľvek a jednostranne zmeniť a doplniť. Zmeny a doplnenia Prehlásenia sa stávajú účinnými ich zverejnením na webovej stránke https://sk.autovignet.hu/ochrana-osobnych-udajov/

Prevádzkovateľ je oprávnený preniesť osobné práva výlučne na poskytovateľov služieb potrebných pre výkon činnosti Prevádzkovateľa, ako napr. prevádzkovanie informačných systémov, poskytovanie služieb účtovníctva, plnenie fakturačných a účtovných zmlúv, poskytovanie právnych služieb alebo zabezpečovanie plnenia bankových prevodov, ako aj na orgány verejnej moci, ktoré sú v zmysle ustanovení platných a účinných právnych predpisov oprávnené získať prístup k osobným údajom. V podobných prípadoch je prenos v zmysle zásady minimalizácie údajov obmedzený na nevyhnutne potrebný rozsah. Vami poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej sprístupnené príslušným orgánom verejnej moci v prípade zákonnej povinnosti v zmysle platných a účinných právnych predpisov.

I. Vymedzenie pojmov

„osobné údaje“: akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

„spracúvanie“: operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;

„prevádzkovateľ“: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;

„sprostredkovateľ“: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

„príjemca“: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania;

„súhlas dotknutej osoby“: akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka;

„porušenie ochrany osobných údajov“: porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim.

II. Zásady spracúvania osobných údajov

Osobné údaje musia byť:

a) spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“);

b) získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa v súlade s článkom 89 ods. 1 nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi („obmedzenie účelu“);

c) primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov“);

d) správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia („správnosť“);

e) uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných týmto nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb („minimalizácia uchovávania“);

f) spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení („integrita a dôvernosť“).

Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s vyššie uvedenými ustanoveniami, a musí vedieť tento súlad preukázať („zodpovednosť“).

Prevádzkovateľ prehlasuje, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so zásadami uvedenými v tomto bode.

III. Zákonnosť spracúvania

Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom je zákonné, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

a) súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. (1) písm a) GDPR):

V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby majú dotknuté osoby právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. V určitých prípadoch je spracúvanie, uchovávanie a prenos poskytnutých osobných údajov povinné v zmysle platných a účinných právnych predpisov; Prevádzkovateľ je povinný o podobnej povinnosti dotknuté osoby osobitne informovať.

b) plnenie zmluvy (čl. 6 ods. (1) písm. b) GDPR):

Spracúvanie je zákonné v prípade, pokiaľ je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

c) splnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. (1) písm. c) GDPR):

Spracúvanie je zákonné v prípade, pokiaľ je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa (napr. splnenie účtovníckych povinností).

d) na účely oprávnených záujmov (čl. 6 ods. (1) písm. f) GDPR):

Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana.

V každom prípade, pokiaľ má Prevádzkovateľ v úmysle spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, je povinný o tejto skutočnosti používateľa informovať, získať jeho výslovný a predchádzajúci súhlas so spracúvaním, resp. umožniť používateľovi, aby spracúvanie osobných údajov zakázal. Prevádzkovateľ neskúma správnosť poskytnutých osobných údajov. Za správnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá výlučne osoba, ktorá ich poskytuje.

Ustanovenie uvedené v tomto bode sa nevzťahuje na použitie agregovaných údajov na štatistické účely, ktoré neobsahuje žiadne iné údaje umožňujúce identifikáciu dotknutých osôb, preto sa takéto použitie nepovažuje za prevádzkovanie alebo za prenos osobných údajov.

V zmysle príslušných ustanovení GDPR Prevádzkovateľ nie je povinný určiť zodpovednú osobu, keďže Prevádzkovateľ nie je orgánom verejnej moci alebo verejnoprávny subjektom, hlavnými činnosťami Prevádzkovateľa nie sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah a/alebo účely vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu, resp. Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobitných kategórií údajov alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy alebo trestných činov.

IV. Spracúvanie osobných údajov

a) Predaj diaľničných známok

Prevádzkovateľ uskutočňuje predaj elektronických diaľničných známok; použitím webovej stránky má dotknutá osoba možnosť zakúpiť si elektronickú diaľničnú známku platnú v Maďarsku bez registrácie.

Účel spracúvania: nadviazanie kontaktu s budúcimi zákazníkmi (dotknutými osobami); poskytovanie informácií; podpora predaju; zaznamenávanie nákupných a fakturačných údajov. Zákonnosť spracúvania: súhlas dotknutej osoby, plnenie zmluvy, zabezpečenie súladu so zákonom o účtovníctve. Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, ŠPZ (povinné údaje: e-mailová adresa, ŠPZ). Pokiaľ zákazník žiada o vystavenie faktúry, povinne sa poskytujú aj nasledujúce údaje: fakturačné údaje (meno/názov, fakturačná adresa), DIČ. Výmaz osobných údajov: 5 rokov odo dňa registrácie, pokiaľ sa v lehote 5 rokov od registrácie neuskutoční nákup; 8 rokov po vystavení faktúry za uskutočnený nákup podľa §169 ods. (2) zákona o účtovníctve.

b) Komunikácia so zákazníkmi

Zákazník má možnosť kontaktovať Prevádzkovateľa použitím kontaktných údajov uvedených v tomto Prehlásení, resp. na webovej stránke (e-mailová adresa, resp. vyplnenie kontaktného formulára). Prevádzkovateľ je povinný v lehote 5 rokov odo dňa poskytnutia osobných údajov vymazať všetky doručené elektronické správy, vrátane mena a e-mailovej adresy odosielateľa, dátumu a času odoslania, ako aj všetkých iných osobných údajov uvedených v elektronickej správe. Zákonnosť spracúvania: súhlas dotknutej osoby a plnenie zmluvy.

c) Zaznamenávanie telefonických hovorov

Prevádzkovateľ spravuje predaj diaľničných známok cez telefónne číslo +36205885618; hovory uskutočnené cez toto telefónne číslo sú zaznamenávané. Účel spracúvania: uplatňovanie práv zákazníkov a Prevádzkovateľa, poskytovanie dôkazov pre rozhodnutie prípadných právnych sporov, dodatočná preukázateľnosť alebo dodatočné preukázanie dohôd, záruka kvality, splnenie zákonnej povinnosti, vybavovanie reklamácií. Zákonnosť spracúvania: súhlas dotknutej osoby, v prípade reklamácie §288 ods. (2) zákona o peňažných inštitúciách a finančných podnikoch. Rozsah spracúvaných údajov: číslo volajúceho, dátum a čas hovoru, záznam telefonického hovoru, a iné osobné údaje poskytnuté počas telefonického hovoru. Výmaz osobných údajov: v lehote 30 dní v prípade záležitostí spojených s predajom diaľničných známok podľa §31 ods. (3) zákona Maďarska č. CXXXIII . Sprostredkovateľ osobných údajov: Telenor Magyarország Zrt. (sídlo: 2045 Törökbálint, Pannon út 1., Maďarsko; IČO: 13-10-040409).

V. Sprostredkovatelia osobných údajov

Na účely uskutočňovania svojej činnosti Prevádzkovateľ využíva služby sprostredkovateľov osobných údajov. Sprostredkovatelia nie sú oprávnení prijímať nezávislé rozhodnutia; sú povinní postupovať výlučne v zmysle zmluvy uzatvorenej s Prevádzkovateľom, resp. na základe jeho príkazov. Prevádzkovateľ je povinný kontrolovať činnosť sprostredkovateľov.

Osobné údaje prenášame na základe uzatvorených zmlúv na nasledujúcich príjemcov:

Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (1027 Budapest, Kapás utca 6-12., Maďarsko; IČO: 01-10-047569; DIČ: 24151667-2-4)
Rozsah prenášaných údajov: značka štátnej príslušnosti, ŠPZ, údaje o zakúpenej diaľničnej známke (typ, platnosť)
Spracúvanie osobných údajov: https://nmzrt.hu/egyeb-informaciok/adatvedelem

KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7/C., Maďarsko; IČO: 01-09-303201; DIČ: 13421739-2-41)
Rozsah prenášaných údajov: meno a priezvisko/názov, fakturačné údaje, e-mailová adresa
Spracúvanie osobných údajov: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19., Maďarsko; IČO: 01-09-174466; DIČ: 24386106-2-42)
V prípade zneužitia, podvodu alebo podozrenia z podvodu v súvislosti s platbou a údajmi platobnej karty sa prenášajú nasledujúce údaje: meno a priezvisko/názov, fakturačné údaje, e-mailové údaje, IP adresa.
Spracúvanie osobných údajov: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

EZIT Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., IČO: 01-09-968191, DIČ: 23493474-2-41)
Poskytovanie úložného priestoru (webhosting).
Spracúvanie osobných údajov: https://www.ezit.hu/adatvedelem/

TOPefekt s.r.o. (787 01 Šumperk, B. Němcové 767/13, Česká republika; IČO: 294 44 268, DIČ: CZ29444268)
Spracúvanie osobných údajov: https://portal.bulkgate.com/page/privacy-policy

Náš elektronický komunikačný softvér zabezpečuje spoločnosť Google LLC (ďalej ako: “Google”); sídlo: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Spracúvanie osobných údajov: https://gsuite.google.com/intl/hu/features/

Za účelom zasielania potvrdení o prevode, resp. newsletterov Prevádzkovateľ využíva služby externých Sprostredkovateľov.

Potvrdenia o prevode:

Mailgun Technologies, Inc. (548 Market Street Suite 43099 San Francisco, CA 94101, USA);
Spracúvania osobných údajov: https://www.mailgun.com/privacy-policy/

Newslettery:

AWS Europe (Amazon EU S.a.r.L., 23 r. du Puits Romain, 8070 Bertrange, Luxembursko)
Spracúvanie osobných údajov: https://aws.amazon.com/privacy/

Prevádzkovateľ využíva za účelom analýzy webu služby externých poskytovateľov. Externý poskytovateľ zabezpečuje prispôsobenie alebo analýzu služieb, resp. vypracúvanie štatistík použitím clicktagov (merací a označovací kód, ktorý identifikuje kliknutie na určitú reklamu) alebo iných nástrojov na meranie kliknutí. Súbory cookies, ktoré sú ukladané vyššie uvedeným externým poskytovateľov, môže užívateľ kedykoľvek zo svojho zariadenia vymazať, resp. vybratím príslušného nastavenia používanie súborov cookies zvyčajne odmietnuť. Identifikácia súborov cookies uložených externým poskytovateľom je možná cez doménu priradenú k predmetnému súboru cookie. Externý poskytovateľ spracúva na neho prenesené osobné údaje v zmysle svojho prehlásenia o ochrane osobných údajov.

Externý poskytovateľ, ktorý spolupracuje s Prevádzkovateľom v oblasti analýzy webu:

Google Analytics (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
Spracúvanie osobných údajov: https://gsuite.google.com/intl/hu/features/

Služby Google Analytics využívame spolu s anonymizáciou (maskovaním) IP adries; ďalšie informácie nájdete na stránke https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=hu.

V tomto prípade služba Google Analytics pri prvej príležitosti anonymizuje IP adresu v systéme na zbieranie dát. Funkcia anonymizácie IP adries služby Google Analytics nastavuje hodnotu poslednej oktety IP adresy používateľov s IPv4 adresou, resp. posledných 80 bitov používateľov s IPv6 adresou bezprostredne po zadaní adresy do systému na zbieranie dát služby Google Analytics v memórii systému na hodnotu 0. V podobnom prípade systém v žiadnom prípade neuchováva plnú IP adresu na disku.

VI. Používanie súborov cookies

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosiela server navštívenej stránky, a následne prehliadač zasiela naspäť pre server pri každej príležitosti odoslania žiadosti k serveru. Súbory cookies sú užitočné, keďže umožňuje webovej stránke identifikovať zariadenie používateľa za účelom poskytovania lepšieho a na mieru šitého používateľského zážitku.

Aké typy súborov cookies používame?

Na webovej stránke autovignet.hu používame vlastné cookies (first-party cookies) a cookies pochádzajúce od tretích osôb (third-party cookies). Dotknutá osoba sa zvyčajne stretáva s vlastnými cookies pri návšteve webovej stránky autovignet.hu, vrátane nasledujúcich typov cookies: technické, procesy (session), trvalé (persistent) a funkčné (funkčné). Technické cookies sú nevyhnutné pre zabezpečenie vhodného fungovania webovej stránky. Umožňujú navigáciu medzi rôznými časťami webovej stránky, ako aj používanie určitých funkcií. Procesné cookies sú dočasné súbory, ktoré umožňujú rýchlu a jednoduchú navigáciu na webovej stránke počas jej prehliadania. Trvalé cookies existujú dlhšie, ako po dobu prehliadania, a po ukončení relácie po určitú dobu ostávajú v prehliadači (pokiaľ užívateľ nevymaže súbory cookies). Funkčné cookies za účelom zlepšenia používateľského zážitku sledujú, na akom zariadení prehliada užívateľ našu webovú stránku, ďalej zaznamenávajú Vaše predošlé užívateľské preferencie (napr. vybraný jazyk alebo lokáciu). Tieto údaje nám umožňujú, aby sme Vám ponúkli lepšie a na mieru šité funkcie.

Cookies pochádzajúce od tretích osôb zahŕňajú napríklad výkonnostné cookies (od Google Analytics), ktoré zbierajú anonymizované a agregované informácie o Vašich voľbách v online priestore (napr. typ prehliadača, IP adresu, operačný systém, dátum a čas návštevy webovej stránky atď.) za účelom štatistického použitia a profilovania užívateľov.

Súbory cookies, ktoré používame, nezbierajú údaje umožňujúce identifikáciu Vašej identity, preto nám neumožňujú identifikáciu Vašej osoby. Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú vo vlastníctve/prevádzkované Prevádzkovateľom (obsah a odkazy od tretích osôb); Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za ochranu osobných údajov na týchto webových stránkach.

Ako môžete odmietnuť používanie súborov cookies?

Tieto nastavenia zvyčajne nájdete vo Vašom internetovom prehliadači v ponuke „Možnosti“. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že táto webová stránka bola vytvorená na fungovanie prostredníctvom používania súborov cookies; čiastočné alebo úplné odmietnutie používania súborov cookies môže mať vplyv na používanie webovej stránky, obmedziť komunikáciu, a tým pádom Vám znemožniť využívať všetky služby webovej stránky. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť.

VII. Bezpečnosť osobných údajov

Informačno-technologické systémy a iné úložiská Prevádzkovateľa sa nachádzajú v mieste sídla Prevádzkovateľa, resp. Sprostredkovateľov. Na účely spracúvania osobných údajov a poskytovania služieb je Prevádzkovateľ povinný vybrať a prevádzkovať systémy informačnej technológie tak, aby:

a) osobné údaje boli dostupné oprávneným osobám („dostupnosť“);
b) zabezpečili pravosť, resp. overiteľnosť osobných údajov („overiteľnosť spracúvania“);
c) preukázateľne dokázal ich nedotknuteľnosť („integrita údajov“);
d) zabezpečil ochranu pred neoprávneným prístupom („dôvernosť údajov“).

Prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia, ktoré zaručujú primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, pozmenením, prenosom, zverejnením, vymazaním alebo náhodným zničením, poškodením, resp. z dôvodu zmeny aplikovanej techniky, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

Za účelom ochrany údajov uchovávaných v elektronickej podobe v rôznych databázach je Prevádzkovateľ povinný prijať také technické opatrenia, ktoré zaručujú, aby uchovávané údaje nemohli byť kombinované a priradené dotknutej osobe, s výnimkou prípadov zákonnej povinnosti v zmysle platných a účinných právnych predpisov.

S ohľadom na stav technologického rozvoja je Prevádzkovateľ povinný prijať také technické, organizačné a systémové opatrenia, ktoré zaručujú bezpečnosť prevádzkovania, a poskytuje stupeň ochrany, ktorý je vzhľadom k rizikám spojeným s prevádzkovaním osobných údajov primeraný.

Prevádzkovateľ je počas prevádzkovania povinný zachovať

a) dôvernosť údajov: sprístupniť ich len oprávneným osobám;
b) nedotknuteľnosť údajov: zabezpečiť presnosť a úplnosť údajov, ako aj metódy spracúvania;
c) dostupnosť údajov: zabezpečiť, aby v prípade potreby oprávnený používateľ mohol získať prístup k požadovaným údajom, resp. mal prístup k nástrojom, ktoré ich sprístupnenie umožnia.

Informačné systémy a siete Prevádzkovateľa a jeho partnerov sú zabezpečené proti počítačovým podvodom, špionáži, sabotáži, vandalizmu, požiaru a povodniam, počítačovým vírusom, resp. útokom na počítačové systémy a útokom za účelom zamedzenia uskutočňovania príkazov. Prevádzkovateľ je povinný prijať bezpečnostné opatrenia na úrovni systému, ako aj aplikácie.

Prevádzkovateľ si dovoľuje informovať dotknuté osoby, že elektronické správy zasielané cez internet sú bez ohľadu na používaný protokol (e-mail, http, https, ftp atď.) zraniteľné z dôvodu takých hrozieb na úrovni siete, ktoré môžu spôsobiť neoprávnené zásahy, spochybnenie zmluvných povinností, resp. zverejnenie alebo pozmenenie údajov. Prevádzkovateľ je povinný za účelom prechádzania takýchto hrozieb prijať všetky príslušné a dostupné opatrenia. Prevádzkovateľ je povinný monitorovať systémy za účelom zaznamenávania akýchkoľvek bezpečnostných udalostí, resp. poskytnutia dôkazov v prípade akýchkoľvek porušení ochrany osobných údajov. Monitorovanie systému ďalej umožňuje kontrolu účinnosti aplikovaných bezpečnostných opatrení.

VIII. Prenos osobných údajov.

Prevádzkovateľ je oprávnený a povinný preniesť na príslušné orgány všetky dostupné a zákonne uchovávané osobné údaje, ktoré je v zmysle platných a účinných právnych predpisov alebo právoplatného rozhodnutia orgánov verejnej moci povinný preniesť. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za vyššie uvedený prenos údajov, resp. z neho vyplývajúce následky. V prípade výslovného súhladu dotknutej osoby je Prevádzkovateľ oprávnený osobný údaj označený v súhlase preniesť na tretiu osobu označenú v súhlase, a to za účelom a v trvaní označenú v súhlase. Spracúvanie prenesených osobných údajov sa spravuje zásadami spracúvania osobných údajov tretej osoby. Prevádzkovateľ je za účelom kontroly zákonnosti prenosu údajov, ako aj informovania dotknutej osoby povinný viesť záznamy o prenose osobných údajov.

IX. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj údajom uvedeným v príslušnom ustanovení GDPR („právo na prístup k údajom“).

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ na jeho požiadanie bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú („právo na opravu“). So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov (a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia).

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z dôvodov vymedzených v príslušnom ustanovení GDPR („právo na vymazanie“).

Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje, a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia, vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky („právo na zabudnutie“).

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie („právo na obmedzenie spracúvania“), pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

  • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil („právo na prenosnosť údajov“).

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu alebo úlohy verejného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených dôvodoch („právo namietať“).

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané za účelom priameho marketingu, vrátane namietania proti profilovaniu spojenému s priamym marketingom („právo namietať v prípade priameho marketingu“). Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

X. Lehota na konanie

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr v lehote 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o opatreniach prijatých na základe vyššie uvedenej žiadosti. Túto lehotu je v prípade potreby možné predĺžiť o 1 mesiac. Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak Prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.

XI. Porušenie ochrany osobných údajov

V zmysle povinností vyplývajúcich z platných a účinných právnych predpisov sme povinní všetky prípady porušenia ochrany osobných údajov oznámiť orgánu dohľadu v lehote 72 hodín od momentu, kedy sme sa o porušení dozvedeli. Porušenia ochrany osobných údajov zaznamenávame v denníku porušení, ktorý slúži na zaznamenávanie prípadov porušenia. V prípade zákonnej povinnosti o porušení ochrany osobných údajov informujeme aj dotknutých užívateľov.

XII. Uplatňovanie právnych nárokov

V prípade akýchkoľvek otázok alebo postrehov spojených so spracúvaním má dotknutá osoba právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa cez e-mail, telefón, resp. doporučenú zásielku do vlastných rúk.

AutoVignet Kft.
Sídlo: 2094 Nagykovácsi, Séta utca 2., Maďarsko
DIČ: 27116861-2-13
IČO: 13-09-202680
E-mail: info@autovignet.hu

V prípade námietky spojenej so spracúvaním osobných údajov sa dotknutá osoba môže obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov Maďarska (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, ďalej ako: NAIH; sídlo: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Maďarsko; telefónne číslo: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; webová stránka: https://www.naih.hu/).

V prípade porušenia práv sa dotknutá osoba môže domáhať ochrany svojich práv voči Prevádzkovateľovi pred súdom príslušným podľa §22 ods. (1) Infozákona. Súd je výlučne príslušný na rozhodnutie sporu. Súdy pojednávajú spory prednostne. Dotknutá osoba má právo žiadať o začatie súdneho sporu na súde príslušnom podľa svojho bydliska, ako aj miesta prechodného pobytu.

Údaje platné k: 31. mája 2020