Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română
EUR
HUF (Ft)
EUR (€)
CZK (Kč)
RON (leu)
PLN (zł)

Prepis e-známky

V prípade ak majiteľ vozidla prevedie vlastnícke právo k motorovému vozidlu, alebo zanikne užívateľské právo vozidla (napr. totálne zničenie, krádež), je možné previesť oprávnenie na užívanie ciest na iné vozidlo patriace do rovnakej tarifnej kategórie.

Ohľadne prepisu diaľničnej známky prosím kontaktujte zákaznícke centrá spoločnosti Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt.:

Telefónne číslo: +36 (36) 587-500
E-mail: ugyfel@nemzetiutdij.hu

Čo budete potrebovať? V prípade zmeny evidenčného čísla na prepis je potrebné predložiť:

  • kontrolný bloček o zakúpení známky (alebo potvrdzujúci odkaz);
  • osvedčenie o evidencii nového vozidla ako potvrdenie, že kategória vozidla je identická s kategóriou predošlého vozidla;
  • dokument potvrdzujúci predaj vozidla, vydané vládnym úradom hlavného mesta a župy (krajsky) alebo iný dokument potvrdzujúci zrušenie prevádzky vozidla, alebo súkromnoprávny dokument potvrdzujúci zrušenie právneho vzťahu prevádzky vozidla (postačuje aj predloženie elektronického rozhodnutia alebo potvrdenia o nahlásenej zmene majiteľa alebo prevádzkovateľa pomocou portálu);

Do kúpnopredajnej zmluvy vozidla sa odporúča zahrnúť aj diaľničnú známku, pre zamedzenie neskorších dodatočných poplatkov, ako aj z cieľom uľahčiť objasnenie. Diaľničná známka sa môže previesť aj vtedy, ak sa žiadateľ dôveryhodne preukáže, že v prípade oboch vozidiel je súčasne oprávnený predložiť vyhlásenie, predloží potvrdzujúci kontrolný bloček alebo potvrdzujúci odkaz, ako aj zaplatenie príslušných poplatkov za vykonanú službu.

Ktoré diaľničné známky sa dajú prepísať?

Po začiatku platnosti obdobia je možný prepis len mesačných a ročných e-známok (v prípade prepisu župných známok na iné vozidlo, je možné výlučne len na tú istú župu), týždennú známku je možné prepísať len pred začatím platnosti.

Ak v prípade prepisu, vozidla nespadajú do rovnakej tarifnej kategórie, prepis je možný zaplatením rozdielu v cene medzi tarifnými kategóriami, je dôležité si však uvedomiť, že cenový rozdiel je potrebné zaplatiť pre celú dobu platnosti.

Zmena evidenčného čísla

V proces prepisu sú smerodajné platné všeobecné ustanovenia, doplnené s tým, že žiadateľ musí potvrdiť tú skutočnosť, že dôjde k výmene evidenčného čísla. V prípade bežného evidenčného čísla, prepisu majiteľa, bezohľadne na to, v ktorej krajine bolo registrované, je stanovené právnymi predpismi a tým je prepis oprávnenia bezplatné.

Krádež/totálna škoda

Ak bolo vozidlo odcudzené, alebo bola stanovená totálna škoda, tak v prípade predložení oficiálneho dokumentu o škodovej udalosti vydaného policajným orgánom alebo poisťovňou, zákaznícke centrum spoločnosti NÚSZ Zrt. vydá potvrdzujúci kontrolný bloček na nákup nového oprávnenie, rovnakej cenovej kategórie a na rovnakú dobu platnosti.

Nesprávna tarifná kategória / zmena tarifnej kategórie

V prípade zistenia nesprávnej tarifnej kategórie, počas doby trvania platného oprávnenia, je možné v zákazníckych centrách spoločnosti NÚSZ Zrt. po zaplatení adekvátnej čiastky alebo požiadaním o vrátenie, zmeniť na správnu kategóriu uvedené v nariadení o poplatkoch. Počas procesu je potrebné predložiť kontrolný bloček o zakúpenom oprávnení (alebo potvrdzujúci odkaz), ako aj osvedčenie o evidencii vozidla. Pre nové oprávnenie správnej tarifnej kategórie, registrované evidenčné číslo musí byť totožné s pôvodným, uvedené v osvedčení o evidencií vozidla. Úhrada poplatku za zmenu tarifnej kategórie neoslobodzuje od povinnosti zaplatiť pokutu, uloženú pred vykonanou zmenou, alebo zaplatiť doplatok.

Nesprávne evidenčné číslo

V prípade nesprávne zadaného evidenčného čísla – najviac v 3 znakoch – do 60 dní od zakúpenia oprávnenia na používanie ciest, ako aj do 60 dní od doručenia výzvy na zaplatenie pokuty, mate možnosť na zákazníckych centrách spoločnosti NÚSZ Zrt., ako aj ďalšími spôsobmi zmeniť evidenčné číslo na správne, zabezpečené spoločnosťou NÚSZ Zrt. Počas procesu je potrebné predložiť osvedčenie o evidencii vozidla a potvrdzujúci kontrolný bloček o zakúpení oprávnenia (alebo potvrdzujúci odkaz). Po vykonaní zmeny, oprávnenie bude platné na zmenené evidenčné číslo počas celej doby platnosti. Z dôvodu zámeny znakov 0 (číslo nula) a O (písmeno o) je vykonaná zmena bezplatná.

Nesprávny znak krajiny

V prípade uvedenie nesprávneho znaku krajiny máte možnosť na zákazníckych centrách spoločnosti NÚSZ Zrt. túto chybu opraviť. Je potrebné predložiť osvedčenie o evidencii vozidla, kontrolný bloček o zakúpení oprávnenia (alebo potvrdzujúci odkaz). V prípade nesprávne zadaného znaku krajiny, túto zmenu je možné vykonať v zákazníckych centrách spoločnosti NÚSZ Zrt. Počas procesu je potrebné predložiť osvedčenie o evidencii vozidla, potvrdzujúci bloček o zakúpení oprávnenia (alebo potvrdujúci odkaz). V tomto prípade oprávnenie so zmeneným znakom krajiny je platné počas celej doby platnosti.

Potvrdenie existencie oprávnenia

V prípade zničenia, straty alebo poškodenia kontrolného bločku o zakúpení opravenia, alebo potvrdenia, je možné vyžiadať potvrdenie o existencii oprávnenia. V zákazníckom centre spoločnosti NÚSZ Zrt. je potrebné predložiť osvedčenie o evidencii vozidla. Potvrdenie je možné vydať výlučne na evidenčné číslo uvedené v osvedčení o evidencii vozidla a dobu platnosti.

Duplicitný nákup

V prípade zakúpenia viac ako jedného oprávnenie na čiastočne alebo úplne zhodné obdobie toho istého motorového vozidla, zákazník môže požiadať o odkúpenie nepotrebného oprávnenia. Ak začiatok platnosti alebo doba platnosti viacerých oprávnení sa nezhodujú, odkúpenie je možné len v tom prípade, ak doba platnosti oprávnenie s neskorším začiatkom ešte nezačal plynúť, alebo ak už začal plynúť, tak v uplynulom období bolo platné počas celej doby platnosti druhého oprávnenia.

Spätné odkúpenie

Zákaznícke centrá spoločnosti NÚSZ Zrt. ponúkajú možnosť odkúpenia oprávnenia na užívanie ciest, k tomu je potrebné preložiť osvedčenie o evidencii vozidla, ako aj odovzdať kontrolný bloček o zakúpení alebo predložiť potvrdzujúci odkaz. Ak doba platnosti už začala plynúť, tak odkúpenie je možné len v tom prípade, ak na dané vozidlo najprv zakúpite oprávnenie na dobu od začatia platnosti do odkúpenia oprávnenia, a to oprávnenie s najkratšou dobou platnosti. Odkúpenie župnej diaľničnej známky po začatí plynutia platnosti už nie je možné.

Zákazníci na platbu v zákazníckych centrách spoločnosti NÚSZ Zrt. môžu používať: hotovosť (HUF, EUR), platobná karta.